Hvad kan Fødevare-lyssignalet gøre for jer?

Hvorfor skal I vælge at få lavet et ”fødevare-lyssignal” til Jeres barn og familie?

Livet med fødevareoverfølsomhed, allergi – og særlige kosthensyn er lidt som et puslespil, hvor mange brikker skal ses, overvejes, tages stilling til, praktisk lægges til andre brikker i puslespillet.

Så spørgsmålet kunne også stilles, som et ”hvad skal der til for at hverdagen med disse særlige forhold og omstændigerheder, bliver lidt lettere og mindre stress fyldt for  både barn og forældre? Hvad skal til for at børn med overfølsomhed og fødevarereaktioner oplever en god trivsel med deres nuværende vilkår – på mange planer?

Mit svar er klart: at vi må se på det hele puslespil for vores børn, og at puslespillet både skal lægges individuelt for det enkelte og barn og familie MEN også bredes ud til forståelse og viden om fødevarereaktioner i samfund og sociale færde.

Én af brikkerne kan være at få lavet et “fødevareallergi-lyssignal” til jeres barn og familie. Denne brik vil binde sig sammen med andre brikker og i sig selv være bindeled for alt det som også er trivsel, her ikke kun tænkt isoleret til ”noget man ikke tåle”. Mit fødevarelyssignal kan således løse en konkret problematik i hverdagen, som kan brede sig ind i både trivsel, forebyggelse og øget livsglæde.

En stor undersøgelse fra  Asthma and Allergi foundation of America (”aafa”), viser faktisk at 82 procent af forældre til børn med fødevarereaktioner, oplever at tankerne om deres barn allergi altid ”ligger i baghovedet”.  

Så udover at være en brik i puslespillet, vil mit korte svar på Hvorfor i skal vælge et ”mit fødevare-lyssignal være:

Fordi I hjælper jer selv og jeres barn, med dette deres og jeres nuværende livsvilkår/livssituation til at stå stærkt med det

Hvis I er helt nye med allergi eller andre kost-hensyn/diæter, SÅ har jeg et særligt skriv til jer her  (nydiagnosticeret/kostomlægning første hjælp)

Hvad  et ”fødevare-lyssignal” ikke er:

Inden I læser om fordelene ved et ”mit fødevarelyskryds” til Jeres barn og familie, skal I selvfølgelig også vide hvad lys-signal ikke er.

“Fødevarelyssignalet” er ikke et videnskabeligt afprøvet redskab, men det er erfarings-baseret. I arbejdet med ”Fødevare-lyssignalet” har jeg inddraget faglig viden fra sygepleje, sundhedspædagogik og kommunikation, forebyggelse og mestring. Jeg har lavet pilot-projek medt flere familier, som har fundet det gavnligt. Jeg har fået  positiv respons også fra institutioner, pædagoger, legekammerater, naboer med flere.

Det er IKKE en erstatning for den mundtlige kommunikation med institution eller andre som skal håndtere Jeres barns situation. Skriftlig info vil altid skulle understøttes af mundtlig kommunikation og opfølgning.

Det er heller ikke en garanti for at der ikke kan ske fejl, som der kan det i alle situationer hvor mennesker er involveret.

Jeg lover jer ikke at alle svære ”mad-situationer”, følelser, praktiske udfordringer, forsvinder fordi i bruger lyssignalet. Men jeg lover jer, at I får en ny mulighed som allergi-forældre for at hjælpe jeres barn på flere planer i mestringen af deres aktuelle vilkår. En mulighed som lige nu ikke findes andre steder i systemet.

Det er ej heller et redskab til selv-diagnosticering eller noget man lige prøver i 14 dage. Det er lavet til alle som har et reelt behov i forhold til særlige kosthensyn. Og det favner alle niveauer heraf, Lige fra svær og akutte allergier, til mildere symptomer samt andre baggrunde for et særligt kosthensyn.

En sidste ting som er vigtig at nævne er, at ”mit fødevare-lyssignal” er jeres, det vil sige, I kan ændre det, omformulere det, og bruge det som I ønsker. Alle er forskellige steder i processen og for nogle er lyssignal til en start, noget som hjælper udelukkende forældrene selv med overblikket. For andre kommer det ind senere og kan udvides til store dele af barnets sociale færden. Men det gøres skridt for skridt, ligesom I synes det passer i jeres situation.

Jeg vejleder jer gerne i vores samtale om hvordan i kan bringe det ind det sociale liv, samt hvordan i kan bruge det forældre og barn imellem.

I kan også let tage det med til andre fagpersoner, læge eller allergi-center og få en snak om det der. 

Når dette er på plads, kan vi tale om alle de mange fordele jeg ser ved at have et stærkt, skarpt og klart informations-materiale med sig ind i hverdagen med fødevarereaktioner:

Jer som forældre:

 • I vil opleve en lettelse ved at have en skabelon at tale ud fra. Med fødevarelyssignalet har I en form for pjece, som I kan forandre i takt med barnets behov og sociale sfære ændres. Når skabelonen først er lavet kan I bruge den igen og igen.Jo bedre og tydeligere info = jo bedre chance for forebyggelse af det som fylder for mange forældre – nemlig kraftige reaktioner og i værste tilfælde anafylaktisk chok.
 • For andre handler forebyggelsen om at mildere men også indgribende symptomer forebygges og synliggøres i sin vigtighed.
  Er i helt nye i situationen, er ”mit fødevarelyssignal” et virkelig praktisk redskab, som vil hjælpe jer ind den nye og store omvæltning i står i. Hvor håndteringen og madlavningen er altoverskyggende faktorer i hverdagen.
 • Er i mere erfarne, eller har haft en lang og snørklet vej igennem systemet får I også hjælp af lyssignalet på det praktiske plan, og til at give jer mere overskud til at kunne forklare jeres situation til andre.
 • Med et fødevare-lyssignal er mit bud, at I vil nedsætte bekymrings-tanker om håndteringen af jeres barns mad og situation. Nogle tanker kunne for eksempel være omkring sikkerhed især for børn med primær allergi. Det kan være tanker om, hvordan informationen blev modtaget, om vikarer får beskeden osv, forstod de det? (læs her: forstod hvad jeg sagde/de bliver så fjerne i blikket)
 • I vil være mere på forkant på mange planer med lyssignalet som fast følgesvend. Der ligger altid en ny udfordring/opgave lige om hjørnet i det sociale liv med mad. Gæster kommer forbi, arrangement i skolen, fritidsaktiviteter, legeaftaler og andet. Med lyssignalet har i mulighed for at forberede både jer selv og andre på dette.
 • Som forældre har i sammen en stor opgave også med jeres interne kommunikation. Samtidig svære situationer, måske har I haft en hård start som forældre, måske har I oplevet chok i forbindelse med de kraftige reaktioner, måske takler i situationen forskelligt – her vil lyssignalet kunne hjælpe jer som en brik i alt dette. Bor i ikke længere sammen/er skilte, kan det også være et redskab som får kommunikation omkring barnets situation med fødevareoverfølsomhed til at glide lettere.
 • Når I har styr på alt det praktiske omkring kosten med hjælp af lyssignalet, kan det skabe plads til mere overskud og energi.

Så altså, jo tydeligere og bedre jeres information er, jo bedre forebyggelse, jo bedre håndtering af jeres barns situation og jo bedre vilkår for jeres trivsel som familie.

Andre omkring jer:

 • Fødevare-lyssignalet hjælper også andre omkring jer med at forstå hvad i står i. Det er ikke altid let for andre at forstå vores situation. Det er der mange grunde til, og en af dem er at informationen de skal modtage, er omfattende. For nogle er det let, for andre er det ikke. Derfor må vi være fleksible i at møde dem med god information.
 • Sige ja og nej bliver også muligt med lyssignalet. HVIS i bruger lyssignalet i sociale sammenhænge, så vil det også for jeres omgangskreds, være en lettere måde at sige Ja og Nej i forhold til hvad de kan håndtere. 
 • I hjælper den kostansvarlige /økonoma/madmor i institutionen med at tydeliggøre jeres barns behov. Ved at have et godt informations-materiale anerkender i også deres opgave og ansvar i køkkenet. At de står med en stor opgave, som de skal håndtere i en travl hverdag. I flere institutioner har jeg set små gule lapper hænge på køleskabet med angivelse af hvem der tåler hvad. Det er set fra min vinkel, hverken en særlig sikker eller god måde at gøre det på.
 • I hjælper også pædagoger og klasselærer og med-forældre med at huske det vilkår som jeres barn har, og det har betydning for fællesskabet i klassen at alle er godt informeret. Ikke mindst jeres barn. Hvis barnets særlige situation omkring kost følger med længere op i skolealderen, kan lyssignalet være super godt for klassekammeraterne at forstå og sammen med det større barn tale om.
 • Forebygger fejl! Det kan ikke gentages nok, men med et tydeligt informations-materiale er der bedre chance for at forebygge fejl i forhold til den praktiske håndtering af mad til børn med fødevarereaktioner.

Forældre-barn relationen:

Det ligger hele tiden imellem jer :  ”du kan ikke tåle” er en sætning vi eller andre må bruge igen og igen til vores børn. Hen af vejen kan det føles anspændt og som forældre kan vi være bange for hvad den megen kontrol betyder for vores børns forhold til mad. Samtidig er det jo reelt – der er noget de ikke KAN spise, og dermed ikke MÅ spise! Med lyssignalet imellem jer, har I noget visuelt at tale ud fra. Jeres mindset omkring mad, følelser og situationen i håndterer, kan ændres til noget mere positivt med lyssignalet som ”hjælper”.

Det bliver et hjælpemiddel, jer og barnet imellem. Og uanset hvilken alder barnet har, kan I bruge lyssignalet imellem jer som noget positivt, noget der hjælper jer alle i familien, også søskende.

I kan bruge det som en slags guide til at tale om mad, og vise barnet at I står ”på mål for det” på mange måder. Det grønne felt er det største felt, hvor alt det barnet KAN tåle står i. Det betyder meget for barnet, at det er det største felt – her kan vi sige til dem, SE hvor meget du kan tåle! Og hjælpe dem til at blive stolte at deres mad, selvom den er anderledes end andres.

Og det allerbedste svar på udbyttet af mit fødevarelyssignal, er for mig ubetinget dette: barnets egen oplevelse af at mestre sin situation!

De svære ”udenfor følelser:” Hvis barnet har svære følelser omkring det ikke at kunne tåle samme mad som andre, ikke kunne spise det samme i mad-sammenhænge, kan lyssignalet være en vej ind til at lette disse følelser, til at acceptere dem og derfra komme til et nyt ståsted med deres vilkår.

Mestringen af at have et særligt kosthensyn, følger barnet overalt. Det er IKKE bare lige til, at sidde og spise sin egen mad, at ”på forhånd” være udenfor fællesskabet og oplevelserne af fælles mad. Børnene oplever kommentarerer om deres mad, som ikke altid er positive. Med ”lyssignal” -arbejdet og tilgangen i forhold til mindset som i arbejder med som familie herigennem, kan barnet vokse i selvværd og selvtillid og dermed mestring af sin egen situation.

I takt med barnets alder, kan lyssignalet bane vej for det at tale om deres situation med andre. Fortælle hvad de kan tåle, ikke kan tåle – fortælle om deres lyssignal og behov.

Et fødevare-lyssignal kan hjælpe børnene ind i mad-fællesskaber, fordi det synliggør deres behov, andre bliver opmærksomme på deres situation og kan lettere byde ind med måder at takle det på.  Barnet kan opleve øget glæde, trivsel og en ny mestring af deres særlige behov omkring maden.

Barnet kan blive bedre til selv at sætte ord på, selv at bede om hjælp til fx at læse en ingrediens-label. Ved at fokusere på deres mestring gennem et redskab, kan de stå stærkere med deres aktuelle behov omkring mad. Det bliver ikke ”så mystisk”, og de kan selv sige til og fra i situationer hvor noget er på spil for dem praktisk som følelsesmæssigt som social

Læs også ...